Iniciativa per Catalunya – Vers después de intentar regular la Naturopatía ahora le da por las Medicinas No Convencionales

Dolors Comas, Diputada de Inciativa per Catalunya – Vers en el Parlamento catalán, que con fecha de 10 de julio de 2002, presenta una Proposición No de Ley al Parlament para la creación del Registro Profesional de Naturópatas en Cataluña, a instancia de FENACO.

En este caso realiza una pregunta al Cosell Executiu relacionado con el Grupo de Trabajo sobre las Medicinas No Convencionales que se ha formado en Cataluña para su estudio y futura regulación, a la que en su momento FENACO ha sido invitado a participar. Lo extraño de la pregunta es que en reunión mantenida con la Sra Diputada Dolors Comas se le había explicado claramente los términos de la regulación y lo que queríamos; y por eso hizo la propuesta del registro Profesional de Naturópatas. 

La pregunta y la respuesta es la siguiente:

Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre l’informe del grup del treball en matèria de medecines no convencionals

Tram. 314-11960/06

Resposta del Govern

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.12.2002

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11960/06

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre l’informe del grup del treball en matèria de medecines no convencionals

Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya – Verds

Proponents: Comas d’Argemir i Cendra, Dolors

Les conclusions del Grup de treball en matèria de medicines no convencionals (MNC) estan recollides en un informe que consta de 22 volums, el qual, atès el seu volum, es pot consultar, prèvia cita, a la Secretaria General del Departament de Sanitat i Seguretat Social. Aquestes conclusions són les següents:

– Relatives a la millora de la informació sobre les MNC a les llicenciatures i diplomatures en ciències de la salut als mitjans de comunicació i al web del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

– Regulació de l’ensenyament de les MNC, de manera harmonitzada amb l’àmbit europeu i limitada a la Medicina Tradicional Xinesa, Homeopatia, Medicina Naturista i Teràpies Manuals. Aquesta regulació hauria de permetre la convalidació de determinats títols de professionals en exercici.

– Regulació de la pràctica de les MNC, de manera harmonitzada amb la UE, en l’àmbit de les mateixes especialitats que l’apartat anterior. La regulació hauria de ser diferent segons que els professionals que la practiquen siguin metges, altres llicenciats i diplomats en ciències de la salut o altres terapeutes i practicants de les MNC.

– Formulació d’un codi ètic de conducta per als professionals d’aquestes pràctiques, que impliqui l’acceptació de la vigilància i control de l’administració.

– Identificació dels professionals davant l’administració mitjançant la notificació de la seva activitat.

– Creació d’un grup d’experts adscrit a la Direcció General de Recursos Sanitaris per donar suport al Departament de Sanitat i Seguretat Social i al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació en les tasques de regulació de l’ensenyament i la pràctica de les MNC.

Barcelona, 13 de desembre de 2002 
Xavier Pomés i Abella 

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Nota:
Con fecha 24de noviembre de 2002, el diputado de ERC Ernest Benach también presenta una proposición no de Ley en la que insta la Generalitat a crear un Registro Profesional de Naturòpatas de Cataluña, con el objetivo de “regular el sector para garantizar el nivel profesional de los Naturòpatas y la calidad de los servicios que ofrecen”.