Aquest article, publicat per FENACO està dedicat a una professió sanitària gairebé desconeguda fins al moment al nostre país

Aquest article, publicat per FENACO està dedicat a una professió sanitària gairebé desconeguda fins al moment al nostre país, però amb molts anys d’història i reconegut prestigi en països com Alemanya, Regne Unit, Estats Units o Austràlia: la Naturopatía.

Naturo… què? : La Naturopatía està reconeguda àmpliament per la legislació nacional i internacional. Així al Butlletí Oficial de l’Estat número 236 de 2 d’octubre de 1990, fascicle primer, apareixen publicats els Epígrafs d’Activitats Econòmiques i Professionals de la Naturopatía, al Grup 944 per als Serveis de Naturopatía i al Grup 841 per al Naturópata. També a la Classificació Nacional d’Ocupacions, el Naturópata està inclòs com Tècnic en Naturopatía, amb el número de Codi definitiu 3129.005.0. A la Classificació Internacional Uniforme d’Ocupacions, establerta per l’Organització Internacional del Treball (OIT) la Naturopatía s’enquadra de la següent manera: Ocupació C: Naturópata. L’Institut Nacional d’Estadística inclou la definició de Naturopatía al seu catàleg d’activitats CNAE-93 de la forma següent: «La Naturopatía consisteix en l’assistència a persones per mitjà de Mètodes Naturals de Salut, utilitzant tècniques de tipus alimentari, de xoc o massatge sense ús d’aparells» i la classifica incloent-la dins del grup 85.1 «Activitats sanitàries» i a la classe 85.14 «Altres activitats sanitàries» de la CNAE-93. Existeixen pòlisses d’assegurança per a l’activitat de Naturópata, establertes individualment i de forma col·lectiva amb companyies d’assegurances de gran prestigi al ram on evidentment el que s’assegura és la responsabilitat civil per l’exercici d’una activitat professional sobre la salut de les persones.

Hi ha a Espanya una Entitat Corporativa Professional de Naturópatas- FENACO, Federació Espanyola de Professionals en Naturopatía -, inscrita en el Ministeri de treball i afers socials amb el núm. 3038 (BOE núm. 127/84) dedicada des de 1984, a defensar els interessos dels professionals Naturópatas que treballen a Espanya, i a vetllar per la bona praxi professional. I una representació a Catalunya, FENACO CATALUNYA. La Naturopatía és una professió que es dedica a la salut, té el seu àmbit d’actuació dins del seu objecte formal d’estudi: la salut en el seu àmbit natural: Aquesta professió no està reconeguda com sanitària per l’administració sanitària, encara que està organitzada, estructurada i legalitzada amb competències similars a les dels col·legis professionals d’altres professions sanitàries, i té entre altres les següents finalitats : representació, defensa i promoció dels seus afiliats, la vigilància i control per evitar l’intrusisme professional i la clandestinitat, i aconseguir l’elevació del nivell professional, tècnic, intel·lectual i ètic dels associats a través dels medis i actuacions idònies per a això, fomentar la investigació, l’estudi i la difusió de la professió sanitària, exercir quantes funcions els siguin encomanades per l’administració i col·laborar amb aquesta mitjançant la realització d’estudis, emissió d’informes, elaboració d’estadístiques i altres activitats relacionades amb les seves finalitats{finals} que els puguin estades sol·licitades o acordin formular per pròpia iniciativa, participar en l’elaboració dels plans d’estudis i informar les normes d’organització dels centres docents on es imparteixi la Naturopatía i mantenir permanent contacte amb els mateixos i preparar la informació necessària per facilitar l’accés a la vida professional dels nous professionals, organitzar activitats i serveis comuns d’interès per als associats, de caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial i de previsió i d’altres anàlegs i complir i fer complir als associats les lleis generals i especials, l’estatut professional i el reglament de règim intern, així com les normes i decisions adoptades pels Òrgans Rectors, en matèria de la seva competència.

La funció professional especifica dels Naturópatas….

Analitzem breument els trets i característiques més importants de la Naturopatía.

La Naturopatía es basa en les Lleis Naturals i es recolza en la resposta natural de l’organisme, aprofitant el poder auto curatiu de cada ésser, per conservar i preservar i millorar la salut, respectant l’ecosistema intern i optimitzant els recursos i suports naturals personals.

La Naturopatía posa a la teva disposició totes les garanties deprofessionalitat que proporciona una poderosa condició composta per dos suports indispensables:

* por una part la formació d’alt nivell pròpia de la Naturopatía que és la mixta empíric-científica.
* I per una altra part, l’ànim de servei que atorga i emana la força de la vocació.
Això suposa tenir l’aval suficient com per oferir un servei de qualitat sense cap temor a defraudar.
Tot això es recolza amb:
* La garantia que confereix un historial de desenvolupament tecnològic a la investigació i cures de la salut i el rigor de la disciplina sistematitzada dels coneixements científics sobre salut en el seu àmbit natural.
* I al costat d’això, tota aquesta valuosa experiència que contenen tants anys de dedicació i serveis destinats a l’interès de la salut publica individual i social exercits i fonamentats en l’ànim de la divulgació i conscienciació de la salut natural.

La Naturopatía és, resumint, una professió que aglutina tot el mil·lenari saber popular sotmès al més rigorós i constant examen científic.

Qui és el Naturópata?

El Naturópata exerceix situat sobre una ferma plataforma d’investigació i estudi que compendia i adapta tota la praxi experimental ancestral i les més minucioses exigències actuals.
Treballa des de la infinita base de dades que proporciona la Naturalesa i sobre uns conceptes plenament vius i frescos, que recolzat per una tecnologia moderna i actualitzada, el fa romandre sempre vigent i renovat.
Exerceix una professió tan fresca i tan viva com els fonaments de la seva formació, que són els medis mitjans naturals i el mòbil de la seva dedicació que és la salut.

El Naturópata representa el conseller de salut que tant s’enyora en aquells moments de debilitat o fragilitat en els que la recomanació professional adequada i la calor amiga suposen el suport idoni per poder restablir la normalitat.
Tenir un Naturópata, suposa tenir el conseller personal en el que pots confiar els teus trastorns de salut, amb la seguretat de que seran atesos, no només amb el màxim rigor i respecte i tota aquestaprofessionalitat que ja ens caracteritza, si no des d’un objectiu integral en el que es contemplen els nivells, físic, emocional, mental i espiritual i en tots els seus vessants del dia a dia, com són el social, laboral, familiar i de relacions en general.

Els nostres mètodes naturals de salut ens capacita per poder oferir els nostres serveis de Naturopatía en l’atenció de qualsevol cas que se’ns presenti, sense distinció d’edat o condició de la consulta. Sigui quin sigui el trastorn de salut que se’ns presenti, tenim la clau natural per a la recomanació personificada.
El Naturópata t’ofereix l’oportunitat de beneficiar-te del PPS(Programa de Salut Personal).

Des de la nostra rigorosa i consistent formació professional naturopática, disposem de la tecnologia més adequada per a cada cas, entrant amb la major de les garanties a les àrees de salut més altament especialitzades.

Per a major informació sobre la Naturopatía, no dubti a posar-se en contacte amb:

FENACO España. secretariageneral@fenaco.tv